.

اداره مدیریت پسماند

اداره مدیریت پسماند

رئیس اداره: 

شرح وظایف اداره مدیریت پسماند

 • برنامه ریزی و مدیریت اجرای امور مربوط به کاهش تولید، تفکیک از مبدا، ذخیره سازی،جمع آوری، نظافت عمومی، حمل و نقل، جداسازی، بازیافت، پردازش و دفع پسماندهای عادی(وجزءویژه آن) و پسماندهای عمرانی و ساختمانی
 • صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مدیریت اجرایی پسماندهای عادی،عمرانی و ساختمانی و نظارت بر عملکرد آنها و برخورد قانونی با متخلفین
 • مدیریت تهیه و اجرای مطالعات طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند
 • شناسایی و به کارگیری تکنولوژی های نوین و متناسب با ویژگی های کمی و کیفی پسماندهای تولیدی و مدیریت ایجاد واحدها و تاسیسات بازیافت، پردازش، دفع و تبدیل پسماندها
 • بررسی و پیشنهاد نرخ بهای تمام شده خدمات مدیریت پسماندو اخذ آن با اولویت استفاده از فن آوری های نوین و هزینه کرد آن در مدیریت اجرایی پسماند
 • استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • ایجاد سامانه اطلاعات، پایش و ارزیابی مدیریت اجرایی پسماندهای عادی(وجزء ویژه آن)و پسماندهای عمرانی و ساختمانی
 • افزایش آگاهی های عمومی و جلب مشارکت شهروندان در فرآیند اجرایی مدیریت پسماندها با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر
 • برنامه ریزی برای جلب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی و کاهش تصدی گری در فعالیت های مرتبط
 • ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداریها، دهیاریها، شهروندان، ارگانها، سازمانها، نهادها،نیروهای نظامی انتظامی در خصوص مدیریت اجرایی انواع پسماندها با اخذ بهاء تمام شده خدمات، در صورت وجود ظرفیت های اجرایی لازم
 • توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین، تشکل های تخصصی و حرفه ای، شرکتهای تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آنها
 • جمع آوری و کنترل جمعیت حیوانات ولگرد و بلاصاحب و معدوم سازی حیوانات موذی با رعایت حقوق حیوانات
 • تلاش در جهت تحقق اهداف قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن و برنامه های طرح جامع مدیریت پسماند.
 • نظارت بر سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه و استحصال گازهای مضر از مرکز دفن.
 • حفظ سلامت عمومی و محیط ‌زیست در مقابل اثرات نامطلوب‌ پسماندهای پزشکی و جداسازی دقیق پسماند عادی از پزشکی به ویژه در مبدأ تولید پسماند.
 • اتخاذ تدابیر مناسب، بهبود و افزایش کارایی و نظارت بر بخش ها و صنایع مختلف مستقر در سایت دفن پسماندها.
 • مديريت و نظارت بر طراحي و برنامه ريزي امور مربوط به توليد، ذخيره سازي موقت، جمع آوري، حمل و نقل، بازيافت، پردازش، امحاء و دفع پسماندها از قبيل پسماندهاي خانگي، اداري، پزشکی، تجاري و ساختماني با رويكرد تفكيك از مبدا.
 • نیازسنجی ، برنامه ریزی و نظارت بر احداث صنایع تبدیل و بازیافت مطابق طرح جامع مدیریت پسماندها از طریق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی.
 • نظارت بر ساماندهی و ارتقای وضعیت محل دفن پسماندها در راستای دستیابی به یک محل دفن بهداشتی و مهندسی.
 • نظارت عالی بر حسن اجرای مراحل پردازش، دفع و دفن پسماندها.
 • بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران طرف قرارداد سازمان پیرامون دفع پسماندها.
 • نظارت بر عملکرد کلیه شرکت های طرف قرارداد سازمان پیرامون دفع پسماندها.
 • نظارت بر حفظ و نگهداری ماشین آلات مستقر در سیستم های پردازش، تولید کود و صنایع تبدیلی و ارتقای ماشین آلات متعلق به سازمان.