.

تجدید آگهی مزایده عمومی اجاره یک واحد از واحدهای تجاری شهرداری ملایرنوبت دوم به تاریخ 1400/07/26 NewsImage