.

آگهی مزایده عمومی اجاره املاک تجاری شهرداری ملایر نوبت اول به تاریخ 1401/02/28 NewsImage