.

«آگهی مناقصه عمومی نوبت اول دفن زباله و اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی (تنظیف) و مراقبت از تأسیسات مربوطه به تاریخ 99/03/6» NewsImage