.

«آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول امتیاز وصول عوارض ترمینال برون شهری به تاریخ99/03/07» NewsImage