.

اداره حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر

اداره حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر

رئیس اداره: محمد ایازی

 

•    اجراي دقیق آئین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
•    ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و دستگاه های ذیربط متقاضی و پیگیری آنها طبق دستور
•    هماهنگی و نظارت بر امور مدیریت ها و مشاورین حوزه شهردار
•    ثبت و بررسی کلیه لوایح و طرح ها و نامه های وارده به دبیرخانه شورای اسلامی شهر و ارائه گزارشات تحلیلی و تنظیم دستور جلسات، صورتجلسات و مصوبات کمیسیون ها وصحن شورا و ابلاغ و بایگانی مجوزات و مستندات مربوطه .
•    بررسی و تاییدکلیه لوایح از ابعاد مختلف پیش از ارسال به شورای اسلامی شهر و پیگیری مصوبات وارده از شورای اسلامی شهر تاحصول نتیجه و ارائه گزارشات مربوطه
•    رسیدگی و تطبیق مصوبات و دستورات کتبی مقامات مسئول مناطق، مدیریت ها، معاونت ها و سازمان های وابسته با سایر قوانین لازم الاجرا، آیین نامه دستورالعملها و بخشنامه های موضوعه.
•    تنظیم برنامه های ملاقات مقامات داخلی و خارجی و همچنین راهنمایی مراجعین و ترتیب ملاقات آنها
•    ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص(حقیقی و حقوقی) و موسسات و دستگاههای ذیربط(متقاضی) و همچنین واحدهای سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری و پیگیری آنها طبق دستور
•    تنظیم و ارایه پرونده ها و گزارشات و نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضا نماید و اعاده آنها ابه مراجع ذیربط.
•    یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها، کنفرانسها، همایش ها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار
•    ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه های زیر مجموعه شهردار
•    نظارت بر نحوه راهنمایی مراجعین و در صورت لزوم  و فرآهم آوردن وسایل و یا انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان.
•    برقراری ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و ارگانهای دولتی و سفارتخانه ها و نظایر آنها
•    برنامه ریزی و راهبری جلسات شورای معاونت ها، مناطق و سازمان ها
•    ایجاد هماهنگی بین معاونت ها، مناطق و سایر حوزه های شهرداری در جهت انجام وظایف و ماموریت ها .
•    برگزاری جلسات دوره ای حوزه های صف )مناطق(و ستاد )معاونت ها(به منظور رفع مشکلات و ایجاد هماهنگی بیشتر.
•    نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
•    بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
•    مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
•    تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
•    انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف