.

اداره فنی، معماری و شهرسازی

اداره فنی، معماری و شهرسازی

 رئیس اداره: احسان قیاسوند

 شرح وظایف اداره فنی،  معماری و شهرسازی

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 • نظارت و كنترل بر پروانه هاي ساختمان. گواهي وضعيت بنا - عدم خلاف، پايان كار

 • هماهنگي و نظارت بر امور ايمني ساخت و سازها به منظور رعايت آيين نامه هاي ايمني

 • نظارت بر اجراي بخشنامه 2800(مقاوم سازي در مقابل زلزله)

 • كنترل طرح هاي افزايش بنا و يا افزايش طبقه روي ساختمان موجود.

 • بازديد فني از كليه ساختمان هاي بلند ( 3طبقه و پيلوت و بالاتر‌)در مراحل اسكلت، فنداسيون و سقف.

 • بازديد فني ادواري از ساختمان هاي مصالح بنايي تحت نظارت ناظرين و بررسي عملكرد مهندسين.

 • نظارت و مطابقت ساختمان هاي احداث شده با نقشه هاي مصوب و صدور تاييديه لازم

 • بازديد فني تاسيسات ساختمان در مرحله اجرا و پايان كار.

 • بررسي و پاسخگويي به استعلام هاي مختلف در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازي و رعايت ايمني ساختمانهاي در حال احداث.

 • نظارت در صدور تاییدیه لازم مبنی بر مطابقت ساختمان های احداث شده در پروژه ها با نقشه های مصوب

 • پاسخ به استعلام هاي استحكام بنا از كميسيون ماده صد و مناطق و بازديد از ساختمان هاي مربوطه و بررسي طرح هاي تقويت بنا توسط محاسبين در اين خصوص.

 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید

 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی

 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف

 • هماهنگی جهت حضور ارباب رجوع یا ذینفع در کمیسیون موردنظر در صورت نیاز

 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید

 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی

 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف