.

اداره هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

اداره هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

 

شرح وظایف اداره هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

 • اجرای دقیق دستور العمل ها، بخش نامه و قوانین و ضوابط ابلاغی

 • نظارت بر اجرای دقیق دستور العمل ها، بخش نامه ها و قوانین و ضوابط ابلاغی در خصوص شهرسازی و معماری در حوزه مناطق در داخل محدوده و حریم شهر

 • نظارت بر اجرای دستور العمل های مربوطه در حوزه ساخت و ساز شهری

 • پاسخ گویی به استعلامات فنی، معماری ارجاعی از طرف کمیسیون ماده 100 ، تجدید نظر و شهرداری مناطق و سایر حوزه های داخلی و خارج شهرداری

 • برگزاری جلسات هم افزایی با حضور نظام مهندسی و انبوه سازان جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز شهری

 • نظارت عالیه بر مطابقت ساختمان های احداثی با نقشه های مصوب

 • نظارت و مشارکت در تهیه و تدوین دستور العمل های مرتبط با دفاتر فنی و مهندسی

 • نظارت بر امور ایمنی  ساخت و ساز  و رعایت آیین نامه های ایمنی

 • نظارت بر اجرای آیین نامه مقاوم سازی در برابر زلزله

 • پاسخ گویی به استعلام های مختلف در خصوص ضوابط ساخت و ساز و رعایت ایمنی  ساختمان های در حال احداث

 • نظارت و ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه صدور پراونه ساخت و پایان کار ساختمان مطابق با ضوابط مرتبط با ساخت و ساز شهری در مناطق

 • نظارت بر کنترل گزارش های مهندسین ناظر و پیگیری های مربوطه

 • نظارت بر ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده 100

 • نظارت بر فرم های تخلفات ساختمانی ارسالی به کمیسیون ماده 100

 • بررسی و تایید انتصاب مسولین و کارشناسان مربوطه در حوزه های مختلف شهرداری

 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید

 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی

 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.