.

امورکمیسیون های ماده صد

امورکمیسیون های ماده صد

      رئیس کمیسیون: علی رضایی

      شرح وظایف امورکمیسیون های ماده صد

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 • برنامه ریزی و انجام تشریفات اداری و قانونی جهت دریافت، ثبت ،طبقه بندی و ممیزی و آماده نمودن پرونده های ارجاعی جهت طرح در کمیسیون های ماده صد (بدوی ، تجدید نظر )

 • پیگیری از مراجع انتصاب اعضای کمیسیون و مراقبت از تاریخ اعتبار احکام مربوطه

 • شرکت در جلسات کمیسیونها جهت دفاع از حقوق شهرداری و استفاده از کارشناسان ذیربط

 • اعلام آراء و قرارهای صادره به مناطق شهرداری جهت ابلاغ به ذینفعان

 • شناسایی کارشناسان رسمی دادگستری خبره و معرفی به کمیسیونهای ماده صد جهت ارجاع کار به مشارالیه، متناسب با صلاحیت ایشان

 • برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضای کمیسیون جهت شرکت در جلسات

 • بازدید از محل مستحدثات مورد نظر در صورت لزوم و بر اساس درخواست اعضای کمیسیون یا متقاضی

 • حفظ ارتباط حقوقی و قضایی با مدیریت حقوقی شهرداری و دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و اشخاص و مراجع ذیربط

 • دریافت پرونده های ارجاعی به کمیسیون از مناطق  و توزیع آن بین کارشناسان

 • تنظیم روابط فی مابین کارشناسان با کمیسیون ها و ایجاد وحدت رویه جهت طرح موضوعات و حفظ حقوق شهرداری

 • ایجاد هماهنگی با معاونین شهرسازی و رابطین مناطق جهت تظیم پرونده بدون نقص

 • تنظیم ابلاغ قرارهای صادره جهت تحویل به مناطق، مالکین(ذینفعان) و کارشناسان رسمی دادگستری و تطبیق پاسخ های دریافتی با آنان

 • ارسال پرونده های مختومه به مناطق

 • برنامه ریزی به منظور تشکیل جلسات کمیسیونهای ماده صد با توجه به تعداد پرونده های واصله از مناطق و دعوت از اعضاء کمیسیون جهت شرکت در جلسات

 • بکارگیری ابزار و روشهای مهارتی برای انجام کارآمد وظایف، بهبود فعالیتها و عملکردها

 • نظارت پیگیری ارجاع پرونده هایی که آراء آنها صادر شده، به مناطق

 • هماهنگی جهت حضور ارباب رجوع یا ذینفع در کمیسیون موردنظر در صورت نیاز

 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید

 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی

 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.

 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف