.

جزئیات خبر

اجرای طرح تغذیه برگی درختان اقاقیا در سطح شهر ملایر آغاز گردید

روابط عمومی
1824
1399/03/01
اجرای طرح تغذیه برگی درختان اقاقیا در سطح شهر ملایر آغاز گردید

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ملایر  از آغاز عملیات تغذیه برگی درختان اقاقیا جهت حل مشکلات تغذیه‌ای درختان در سطح شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر مهدی بهرامی، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ملایر گفت: حفظ درختان اقاقیا که بخش عمده‌ای از فضای سبز شهر را تشکیل می‌دهند، از اهمیت زیادی برخوردار است و با وجود توانایی این درختان در سازگاری با شرایط متغیر حاکم بر مناطق شهری، مشکل زردی و کلروز درختان اقاقیا در بهار و تابستان مشاهده می‌شود.

بهرامی،  وجود شرايط نامناسب خاک از نظر کمبود عناصر غذايی را باعث بروز مشکلات تغذيه‌ای در گياهان عنوان کرد و افزود: به همين منظور استفاده از روش‌های مختلف کوددهی از جمله تغذیه برگی درختان براي افزايش مقاومت گياهان به تنش‌های محيطی و ايجاد تغييرات مثبت فيزيولوژيکی در گياه امری ضروری است. وی در ادامه با اشاره به اینکه کمبود آهن یکی از شایعترین کمبودهای عناصر غذایی در فضای سبز شهری می‌باشد تصریح کرد: محلولپاشی درختان اقاقیای سطح شهر  با استفاده از کودهای ریزمغذی در حال انجام است.