.

اداره حقوقی

اداره حقوقی

رئیس اداره: محمدرضا حبیبی

اداره حقوقی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • نظارت و بررسی حقوقی کلیه قرادادهای داخلی و خارجی مرتبط با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت ضوابط و موازین قانونی و ارائه نظرات مشورتی و درصورت نیاز  اصلاح آن و گزارش به مقام مافوق با توجه به صرفه و صلاح شهرداری
 • رسیدگی به موضوعات حقوقی شهرداری ، مناطق، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی
 • پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجه قانونی ذیربط و دفاع از حقوق شهرداری در مراجع مذکور
 • بررسی اطلاعات جمع آوری شده جهت ارائه نظر مشورتی در قبال پرسش هایی که در زمینه مسائل حقوقی از واحد متبوع بعمل می آید.
 • طرح دعاوی و دفاع از حقوق شهرداری و پاسخگویی به کلیه دعاوی و شکایات مطروحه علیه شهرداری در مراجع قضایی و غیر قضایی
 • پاسخ به استعلامات مطروحه ازسوی معاونت ها، مدیریت های ستادی،مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری ورفع ابهام از قوانین موجود و ارائه مشاوره قانونی به آنها
 • نظارت بر نحوه عملکرد کارشناسان حقوقی مناطق در خصوص دعاوی مطروحه و استعلامات
 • همکاری با مدیریت حوزه شهردار در ارائه پیشنهاد در خصوص طرحها و لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر و ارائه پیشنهادات اصلاحی و نیز بررسی جایگاه قانونی مصوبات شورا و در صورت نیاز اعتراض به مصوبات مذکور و گزارش به مقام مافوق
 • نظارت بر نحوه ابلاغ احکام و ابلاغیه های صادره از طرف شهرداری و مراجع قانونی و معرفی متخلفین و مستنکفین از مقررات شهرداری به مراجع ذی ربط
 • حضور در نشست های قضایی و ایجاد هماهنگی لازم برای ایجاد وحدت رویه در محاکم قضایی
 • نظارت بر گردآوری قوانین و مقررات مربوط به شهرداری و ایجاد بانک اطلاعاتی به روز قوانین و مقررات و اطلاع رسانی به واحدهای ذیربط
 • بررسی و تایید انتصاب مسولین و کارشناسان مربوطه در حوزه های مختلف شهرداری
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی