.

معاونت توسعه و مدیریت منابع

معاونت توسعه و مدیریت منابع

عباس ساریخانی                                              

 

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع 

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • فراهم کردن زمینه پیاده سازی سیاست های کلی نظام اداری کشور در شهرداری
 • نظارت بر طراحی، تهیه و اجرای برنامه های کلی توسعه شهرداری اعم از خدماتی، عمرانی، اقتصادی و غیره در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 • نظارت مستمر بر تهیه، تصویب و اجرای تمام مراحل بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه سالیانه شهرداری و تطبیق با برنامه های مصوب و سیاست های شهرداری
 • برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات لازم جهت بهبود روش های کاری شهرداری و پیاده سازی و بکارگیری سیستم های نوین مدیریتی در مجموعه شهرداری
 • نظارت بر توسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح معاونت ها، مناطق و سازمان ها به منظور ایجاد ساز وکارهای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان
 • نظارت بر تدوین، اصلاح و به روز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به شهرداری با توجه به نیازهای واحدهای تابعه شهرداری
 • برنامه ریزی جهت برون سپاری امور و فعالیت های شهرداری
 • نظارت بر طراحی ، بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته و نیز تهیه و بازنگری اساسنامه موسسات وابسته و شرکت های تابعه شهرداری
 • نظارت بر وظایف واحدهای سازمانی و ایجاد واحدهای ضروری و مورد نیاز و حذف واحدهای غیر ضروری جهت پاسخگویی به نیازهای تشکیلاتی کلیه واحدها
 •  نظارت بر حسن انجام برنامه های پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی های شهری و شهرداری
 • برنامه ریزی امور مربوط به سیستم های آماری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با شهرداری
 • سیاست گذاری و نظارت بر سیستم های مکانیزه شهرداری
 • نظارت بر توسعه و ترویج استفاده از فناوریهای نوین قابل استفاده در شهرداری
 • نظارت بر اجرای دقیق قانون استخدامی شهرداری ها، قانون کار و تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و مقررات مربوطه
 • برنامه ریزی، تأمین و تجهیز منابع انسانی بر اساس برنامه های توسعه شهرداری
 • برنامه ریزی جهت توانمند سازی منابع انسانی و ارتقا براساس شایسته سالاری
 • نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شهرداری و فراهم آوردن زمینه ارتقاء آنها بر اساس طرح جامع آموزشی شهرداری
 • نظارت بر اجرای طرح های بازنشستگی امور رفاهی، ورزشی و معیشتی کارکنان
 • برنامه ریزی به منظور برقراری ارتباطات اصولی با سازمانهای تخصصی بین المللی که در زمینه بهبود امور شهر تلاش میکنند
 • نظارت ،کنترل وارزیابی عملکرد کلیه واحد های شهرداری بر اساس برنامه ها و بودجه ابلاغ شده
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف