.

اداره بازرسی

اداره بازرسی

رئیس اداره: اسد آدینه وند

اداره بازرسی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 •  رسیدگی و بازدید از فعالیتهای حوزه های مختلف شهرداری، مناطق و سازمانهای وابسته و کنترل عملکردها و نارساییها
 • نظارت بر رعایت قوانین، مقررات و دستورالعمل ها
 • نظارت بر رسیدگی به شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی و پیگیری در این زمینه جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به منظور اطلاع شاکی از نتیجه رسیدگی به شکایت.
 • نظارت، رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی، شهری، اداری، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهار نظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف شهرداری وسازمانهای وابسته وهرنوع جلسه یاکمیسیونیکه بنا به تشخیص شهردارحضور نماینده بازرسی درآن ضروری باشد.
 • انجام همکاری های لازم با گروه های بازرسی، نهادهای قانونی کشور از جمله دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت کشور،  سازمان بازرسی کل کشور و ... به منظور حسن انجام وظایف محوله و ایجاد هماهنگی لازم در این زمینه.
 • آگاهی مستمر از برنامه ها، سیاست های خرد و کلان، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات تدوین شده شهرداری و اطلاع از هرگونه تغییرات صورت گرفته.
  رسیدگی به شکایات حوزه های مختلف شهرداری از یکدیگر و پیگیری جهت حل موضوع و عندالزوم تهیه گزارش مربوطه جهت شهردار.
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف