.

معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری

مجتبی داوری

شرح وظایف معاونت خدمات شهری

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه هاو ضوابط مربوطه
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برامور خدمات شهری
 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز
 • شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده 54 یا 84  قانون شهرداری ها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری
 • نظارت برحسن انتظام و گردش امور سازمانهای وابسته مربوطه از نظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
 • نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری مرتبط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداریها ( مرتبط با خدمات شهری)و صدور دستورات لازم در هریک از زمینه های مذکور
 • نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند 20ماده 55 و ستادهای اجرایی خدمات شهری
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل زباله و دفن یا تبدیل آن
 • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور خدمات شهری
 • نظارت بر سد معابر عمومی و مشاغل مزاحم شهری و شناسایی محل های ساخت و ساز خلاف
 • برنامه ریزی ، نظارت و کنترل در خصوص مدیریت بحران شهری و تحقق شرایط ایمنی ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون(زلزله، آتش سوزی، سیل و ریزش)
 • برنامه ریزی در جهت تهیه آیین نامه ها و تشکیل مدیریت بحران و پیشگیری و مقابله با حوادث شهری
 • برنامه ریزی به منظور آمادگی جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه و نظارت بر اکیپ های مورد نظر در شهرداریهای مناطق
 • نظارت بر امور انهار و مسیلهای شهری و هماهنگی در جهت استفاده بهینه از آنها
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بهینه سازی مصرف آب و ساماندهی منابع آب در اختیار شهرداری
 • برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه حفظ محیط زیست و مبارزه با آلاینده ها و خطرات زیست محیطی
 • نظارت بر فعالیت های  سازمانهای وابسته .
 • همکاری در مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سیستم های نوین مدیریتی جهت انجام کارآمد وظایف، بهبود روشها و بروزرسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها
 • نظارت بر اجرای برنامه های عملیاتی تعریف شده به منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های کلان تعیین شده
 • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه حوزه تحت سرپرستی
 • ارائه پیشنهادها برای افزایش بهره وری، بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و همکاری در پیاده سازی پیشنهادهای پذیرفته و ابلاغ شده
 • نظارت بر عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • برگزاری جلسات دوره ای جهت بررسی مشکلات موجود و یافتن راهکار برای حل مشکلات
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف