.

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

رئیس سازمان: شجاع جانجان

 • مدیریت تهیه و اجرای طرح های موضوعی و موضعی بازآفرینی فضاهای شهری مبتنی بر طرح های جامع و تفضیلی از قبیل:

     1-1حفظ، تقویت و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی اماکن و محدوده های تاریخی- فرهنگی شهرها

     1-2 بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

     1-3 توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی و محله های حاشیه ای و اقشار کم درآمد

    1-4 ساماندهی بافت های ناکارآمد روستایی الحاقی به شهر

    1-5 ساماندهی اراضی ناکارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهر

 • مدیریت اجرای پروژه های محرک توسعه بافت و تاسیسات عمومی مورد نیاز آن
 • حمایت از ساخت و تولید مسکن اجتماعی متناسب با هویت شهری در محدوده و محله های هدف
 • طراحی و اجرای برنامه های انگیزشی مالی برای تحقق و اجرای طرح ها و برنامه های احیاء بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف از قبیل صکوک، اوراق مشارکت، تخفیفات، تسهیلات و سایر ابزارهای مالی
 • استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، خیرین، واقفین و تشکل های تخصصی و حرفه ای، جلب همکاری اجتماعات محلی و توسعه تعاونیهای محله ای با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی شهر در جهت تحقق و اجرای طرح ها و برنامه های بازآفرینی فضاهای شهری
 • راه اندازی و تسهیل فعالیت دفاتر خدمات نوسازی و سایر نهادهای تسهیل گر توسعه محلی و نظارت بر عملکرد آن‌ها
 • نگهداری و بهره برداری از ابنیه و بافت های تاریخی شهر و حفظ و احیاء منظر تاریخی با هماهنگی سازمان‌های ذیربط
 • مدیریت تهیه و اجرای طرح های جلب مشارکت شهروندان در اجرای برنامه های بازآفرینی فضاهای شهری
 • ایجاد سامانه اطلاعات، پایش و ارزیابی طرح های بازآفرینی و عمرانی شهر
 • مدیریت اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و احداث ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی مورد نیاز شهر
 • مدیریت هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط در بازآفرینی فضاهای شهری با استفاده از ظرفیت های قانونی شوراهای اسلامی شهر
 • استفاده از شیوه های نوین تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وام های بین المللی، وامهای غیر قرضی( سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی) ، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان