.

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

رئیس سازمان: محمد لطفی

 • مدیریت یکپارچه حمل و نقل عمومی مسافر
 • مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار شهری از قبیل شناسایی، ساماندهی و نظارت بر سامانه های حمل و نقل بار، صدور باربرگ و اعمال ضوابط ایمنی و حفاظت بویژه برای بارهای خطرناک
 • مدیریت ساخت، توسعه، بهره برداری و نگهداری پایانههای مسافری شهری و پایانه‌ها و مراکز عمده بار(باراندازها)
 • مدیریت ساخت، توسعه و نگهداری پایانه‌های مسافری برون شهری
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با حمل و نقل عمومی مسافر و بار و تحلیل و پایش مستمر آن
 • مدیریت ایجاد، توسعه، نگهداشت و بهسازی زیر ساخت های مورد نیاز و مرتبط با حمل و نقل عمومی مسافر و بار و تاسیسات و تجهیزات مرتبط با آن از قبیل خطوط حمل و نقل عمومی مسافر، ناوگان بار و مسافر و ایستگاه ها، علائم و تجهیزات ایمنی مرتبط و سامانه های هوشمند حمل و نقل عمومی مسافر و بار
 • مطالعه و اجرای طرح های موضعی و موضوعی مرتبط با توسعه، ساماندهی و ارتقاء شاخص های سامانه های حمل و نقل عمومی مسافر و بار در چارچوب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک و بار شهری، از قبیل مدیریت یکپارچه سامانه ها و فعالین و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، بهبود ایمنی تردد، توسعه و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی مسافر و همپوشانی بهینه آنها، نحوه توزیع ناوگان مسافر در خطوط و سرفاصله زمانی اعزام ناوگان، ایجاد محدودیت زمانی و مکانی برای فعالیت ناوگان بار، ساماندهی و جانمایی ایستگاه ها و پایانه های مسافری شهری و برون شهری و پایانه ها و مراکز عمده بار( باراندازها) و سامانه های هوشمند حمل و نقل عمومی مسافر و بار
 • مدیریت اجرای طرح های توسعه و بهبود سامانه های حمل و نقل عمومی مسافر و تسهیلات ترافیکی مرتبط با آن با رویکرد تردد ایمن و آسان افراد سالمند، کم توان حسی- حرکتی و دارای معلولیت
 • مدیریت اجرای طرح های مرتبط با کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل عمومی مسافر و بار
 • بررسی و پیشنهاد نرخ حمل و نقل عمومی مسافر و بار و تعیین شیوه اخذ آن با اولویت استفاده از روش های نوین
 • استفاده از بخش خصوصی و تعاونی در ایجاد، توسعه، بهره برداری، نوسازی و مدیریت سامانه های حمل و نقل عمومی مسافر و بار از طریق طرح های سرمایه گذاری و مشارکت، خرید خدمت و واگذاری بهره برداری تمام یا بخشی از امور مرتبط
 • صدور، تمدید و لغو پروانه بهره برداری و رتبه بندی شرکت های تعاونی و خصوصی حمل و نقل عمومی مسافر و بار
 • صدور، تمدید و لغو پروانه بهره برداری واحدهای تجاری، اداری یا صنفی فعال در بخش حمل و نقل بار
 • صدور، تمدید و لغو پروانه اشتغال رانندگان و راهبران ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر و بار
 • صدور، تمدید و لغو پروانه فعالیت برای ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر و بار
 • مطالعه و اجرای طرح های مرتبط با افزایش سطح مهارت های شغلی و فرهنگ ترافیک رانندگان و سایر فعالان بخش خصوصی و تعاونی حمل و نقل عمومی مسافر و بار
 • مدیریت اجرای طرح های ایجاد، توسعه و بهبود پدافند غیر عامل در سامانه های حمل و نقل عمومی مسافر و بار