.

جزئیات خبر

معافیت و تخفیف عوارض پروانه ساخت در محدوده باز آفرینی شهری

اداره ارتباطات
967
1400/02/08
معافیت و تخفیف عوارض پروانه ساخت در محدوده باز آفرینی شهری

در راستای حمایت از احیاء، بهسازی وتوانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و ساماندهی املاک عادی وجلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز املاک مسکونی در پرداخت عوارض صدور پروانه ساخت از معافیت و تخفیف  برخوردار می شوند.

حسین بابایی شهردار ملایر ضمن اعلام این خبر افزود این تخفیفات صرفاً جهت اشخاص حقیقی به هنگام صدور پروانه ساخت می باشد و در صورت وقوع تخلف ساختمانی و افزایش بنا، مازاد آن به طور کامل و بدون هیچ تخفیفی اخذ می گردد و املاکی که از طریق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک پروانه ساخت میگیرند مشمول این معافیت نمی شوند.

شهردار ملایر در ادامه از تقسیم محدوده باز آفرینی شهری  به سه منطقه خبر داد و گفت منطقه 1  واقع درمحدوده نابسامان درونی وتاریخی مشتمل برسه محله است و جهت املاک مسکونی داخل این منطقه عوارض صدور پروانه ساختمانی شامل تراکم، عوارض بنا، بالکن خارجی  با اعمال ضریب70درصد محاسبه می گردد که شامل محله عاشورا : محدود به میدان امام و مسیرخیابان شهید مصطفی خمینی و خیابان باغچه بان و شیخ حسنی تا تقاطع عارف و خیابان عارف تاتقاطع خیابان شهید وفایی وشهید وفایی تا میدان امام .

محله صفرخانیان: ازبازار روز تاتقاطع طالقانی و خیابان طالقانی تا میدان طالقانی و خیابان بهمن تیموری تاسه راه امیرکبیر وخیابان شهدا تا تقاطع رستگار مومنی و رستگار مومنی  تا تقاطع صفر خانیان و تقاطع صفر خانیان تا تقاطع بازار روز .

محله امیرکبیر و10متری : ازمیدان امیرکبیردر مسیرخیابان شهدا تامیدان امام حسین و مسیر بلوار بسیج تا تقاطع32متری  مطهری وخیابان32متری تاچهارراه برق بالاوازچهارراه درمسیرخیابان تختی تامیدان فخریه وخیابان امیرکبیرتامیدان امیرکبیر می باشد.

وی در ادامه گفت برخیابان های اصلی که هریک از سه منطقه را محصورمی نماید و بر خیابان عاشورا ، بر کوچه امین ، برخیابان شهید حافظ نیاوند ، بر خیابان صفرخانیان ، بر خیابان امام رضا ،بر خیابان شهید الوند وبرخیابان10متری طاهرنیا و هردو گذرخیابان شهید فراهانی مشمول معافیت نمیشود  و درمحدوده20هکتاری(تقاطع رستگار مومنی و رستگار مومنی  تا تقاطع صفر خانیان و تقاطع صفر خانیان تا تقاطع بازار روز تا خیابان شهید وفایی تا تقاطع طالقانی و از آنجا در مسیر طالقانی تا تقاطع کوچه بکتاش و در ادامه کوچه آستانه تا میدان زندیه ) ،عوارض بنا، تراکم و پیش آمدگی یا بالکن با اعمال ضریب صفردرصد محاسبه گردد و معاف هستند.     

     بابایی در ادامه گفت منطقه 2شامل حاشیه محدوده نابسامان درونی وبخش میانی سکونتگاه غیررسمی مشتمل برسه محله است که  جهت املاک مسکونی داخل این منطقه عوارض صدور پروانه ساختمانی شامل عوارض بنا و تراکم بالکن خارجی با اعمال ضریب40درصد محاسبه و دریافت می گردد و شامل محله طالقانی و گازطاهری : محدود به خیابان طالقانی از تقاطع خیابان شهید وفایی تا میدان طالقانی و خیابان  شهید نصیری تا تقاطع تاجوک و خیابان 30متری تاجوک تا میدان امام زاده عبداله و خیابان شهید وفایی تا تقاطع طالقانی

محله 15خرداد : ازمیدان امام زاده عبداله درمسیربلوار 15 خرداد تا تقاطع  ارشاد و خیابان لاله تا باغچه بان تا میدان باغ گل و خیابان شیخ حسنی تا خیابان عارف وخیابان شهید وفایی تا تقاطع طالقانی

محله پشت سازمان : ازمیدان طالقانی درمسیرخیابان بهمن تیموری تا میدان امیر کبیر و در مسیرخیابان شهدا تا تقاطع30متری تاجوک ودر مسیر 30متری تاجوک تاچهاراه گندم فروشان ودرمسیرخیابان شهید نصیری تامیدان طالقانی می باشد.

وی در ادامه گفت برخیابان های اصلی که هریک از سه محله را محصورمینماید و برخیابان تامین اجتماعی( ادامه بلوار بسیج )و برخیابان جنب بهزیستی و برخیابان باهنرمشمول تخفیف نمیشود.

شهردار ملایر در ادامه گفت منطقه3  واقع درسکونتگاه غیر رسمی  مشتمل برسه محله  است و جهت املاک مسکونی داخل این منطقه عوارض صدور پروانه ساختمانی تا دو ونیم طبقه  شامل عوارض بنا و تراکم و پیش آمدگی در گذر با اعمال ضریب صفردرصد محاسبه و درصورت درخواست بالاتراز دو و نیم طبقه آیتم های عوارضی طبقات فوقانی مانندبلوک 1 تخفیفی با اعمال ضریب 70درصد محاسبه می شود که شامل

محله شمس آباد(معارفوند )ونفت سیاه: ازمیدان امام زاده عبداله درمسیرخیابان30متری تاجوک تا تقاطع بلوار انقلاب و درمسیربلوارانقلاب تاپل انقلاب و درمسیر کمربندی بروجرد– همدان تامیدان تعاون و از میدان تعاون درمسیر بلوارملت تا میدان امام زاده عبداله

محله امام زاده عبداله وجعفر آباد: ازمیدان امام زاده درمسیربلوار انقلاب تامیدان تعاون ودرمسیرکمربندی بروجرد-اراک تاتقاطع حاج طوسی وخیابان حاج طوسی تاتقاطع بلوار15خردادو بلوار15خردادتامیدان امام زاده عبداله  

محله سرجو: ازمیدان استاندارد در مسیر خیابان خبرنگار تا تقاطع بلوار کریم خان و بلوار کریم خان تا تقاطع خیابان   فاطمیه و خیابان  فاطمیه تا تقاطع ولی بخشی و خیابان ولی بخشی  وخیابان بهشتی تا میدان استاندارد

بابایی در انتها گفت برخیابان های اصلی که هریک از سه منطقه را محصورمینماید و برخیابان معارفوند وخیابان  پمپ بنزین از چهارراه گندم فروش تا کمربندی  مشمول تخفیف نمیشود  و از همشهریان تقاضا نمود از این معافیت جهت ساخت و بهسازی اماکن قدیمی خود استفاده نمایند.