.

جزئیات خبر

محل دفع پسماندهای شهری ساماندهی می شود

م
348
1397/10/16
محل دفع پسماندهای شهری ساماندهی می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر مجتبی داوری معاون خدمات شهری شهرداری ملایر با اعلام این خبر ودر جریان بازدید شهردار ملایر از میزان پیشرفت پروژه مذکور بیان نمود که با عنایت به اوضاع نامطلوب محل دفع پسماندها،  واحد امور شهر شهرداری ملایر ضمن پاکسازی و تسطیح و اصلاح مسیرهای دسترسی نسبت به خاکریزی بیش از ۱۰۰۰ سرویس مخلوط مناسب در محل دفن پسماندها اقدام نموده و با پوشش مناسب پسماندها،  علاوه بر خاموش نمودن حریق چندین ساله در محل دفن،

دسترسی نسبت به خاکریزی بیش از ۱۰۰۰ سرویس مخلوط مناسب در محل دفن پسماندها اقدام نموده و با پوشش مناسب پسماندها،  علاوه بر خاموش نمودن حریق چندین ساله در محل دفن،  از انتشار بوی مشمئز کننده زباله های دفن شده در محیط اطراف بمیزان قابل توجهی کاسته و دسترسی جانوران مضر شهری به پسماندهای دفن شده را بطور چشمگیری محدود نموده است. داوری اضافه نمود این کار با فعالیت شبانه روزی پرسنل واحد امور شهر،  واحد خدمات شهری و پیمانکار بخش تنظیف محقق شده است وبه زودی کامل به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر مجتبی داوری معاون خدمات شهری شهرداری ملایر با اعلام این خبر ودر جریان بازدید شهردار ملایر از میزان پیشرفت پروژه مذکور بیان نمود که 

  از انتشار بوی مشمئز کننده زباله های دفن شده در محیط اطراف بمیزان قابل توجهی کاسته و دسترسی جانوران مضر شهری به پسماندهای دفن شده را بطور چشمگیری محدود نموده است. داوری اضافه نمود این کار با فعالیت شبانه روزی پرسنل واحد امور شهر،  واحد خدمات شهری و پیمانکار بخش تنظیف محقق شده است وبه زودی کامل به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر مجتبی داوری معاون خدمات شهری شهرداری ملایر با اعلام این خبر ودر جریان بازدید شهردار ملایر از میزان پیشرفت پروژه مذکور بیان نمود که با عنایت به اوضاع نامطلوب محل دفع پسماندها،  واحد امور شهر شهرداری ملایر ضمن پاکسازی و تسطیح و اصلاح مسیرهای دسترسی نسبت به خاکریزی بیش از ۱۰۰۰ سرویس مخلوط مناسب در محل دفن پسماندها اقدام نموده و با پوشش مناسب پسماندها،  علاوه بر خاموش نمودن حریق چندین ساله در محل دفن،  از انتشار بوی مشمئز کننده زباله های دفن شده در محیط اطراف بمیزان قابل توجهی کاسته و دسترسی جانوران مضر شهری به پسماندهای دفن شده را بطور چشمگیری محدود نموده است. داوری اضافه نمود این کار با فعالیت شبانه روزی پرسنل واحد امور شهر،  واحد خدمات شهری و پیمانکار بخش تنظیف محقق شده است وبه زودی کامل به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر مجتبی داوری معاون خدمات شهری شهرداری ملایر با اعلام این خبر ودر جریان بازدید شهردار ملایر از میزان پیشرفت پروژه مذکور بیان نمود که با عنایت به اوضاع نامطلوب محل دفع پسماندها،  واحد امور شهر شهرداری ملایر ضمن پاکسازی و تسطیح و اصلاح مسیرهای دسترسی نسبت به خاکریزی بیش از ۱۰۰۰ سرویس مخلوط مناسب در محل دفن پسماندها اقدام نموده و با پوشش مناسب پسماندها،  علاوه بر خاموش نمودن حریق چندین ساله در محل دفن،  از انتشار بوی مشمئز کننده زباله های دفن شده در محیط اطراف بمیزان قابل توجهی کاسته و دسترسی جانوران مضر شهری به پسماندهای دفن شده را بطور چشمگیری محدود نموده است. داوری اضافه نمود این کار با فعالیت شبانه روزی پرسنل واحد امور شهر،  واحد خدمات شهری و پیمانکار بخش تنظیف محقق شده است وبه زودی کامل به گزارش روابط عمومی شهرداری ملایر مجتبی داوری معاون خدمات شهری شهرداری ملایر با اعلام این خبر ودر جریان بازدید شهردار ملایر از میزان پیشرفت پروژه مذکور بیان نمود که با عنایت به اوضاع نامطلوب محل دفع پسماندها،  واحد امور شهر شهرداری ملایر ضمن پاکسازی و تسطیح و اصلاح مسیرهای دسترسی نسبت به خاکریزی بیش از ۱۰۰۰ سرویس مخلوط مناسب در محل دفن پسماندها اقدام نموده و با پوشش مناسب پسماندها،  علاوه بر خاموش نمودن حریق چندین ساله در محل دفن،  از انتشار بوی مشمئز کننده زباله های دفن شده در محیط اطراف بمیزان قابل توجهی کاسته و دسترسی جانوران مضر شهری به پسماندهای دفن شده را بطور چشمگیری محدود نموده است. داوری اضافه نمود این کار با فعالیت شبانه روزی پرسنل واحد امور شهر،  واحد خدمات شهری و پیمانکار بخش تنظیف محقق شده است وبه زودی کامل