.

جزئیات خبر

احداث پارک و ایمن سازی بلوک های مساکن مهردر دستور کار قرار گرفت

473
1397/11/11
احداث پارک و ایمن سازی بلوک های مساکن مهردر دستور کار قرار گرفت

به گزارش حوزه ی معاونت امورزیربنایی،شهرسازی و حمل و نقل شهری پس از برگزاری جلسات متعدد با ساکنین مساکن مهردر قالب میز خدمت و بررسی نیاز های ساکنین و برگزاری جلسه با ادارات مرتبط تصمیم بر این شد که احداث پارک در مجموعه فوق در دستور کار قرار گیرد.

مهندس مجید فرجی معاونت امورزیربنایی و شهرسازی شهرداری بیان نمود پس از بررسی های کارشناسی جهت مکان یابی مناسب ،محوطه جنب نانوایی انتخاب گردید و بدلیل اینکه دیواره محوطه بلوک های پایین دست ایمن سازی نگردیده بود ابتدا موضوع ایمن سازی در دستور کار قرار گرفت و انشاالله کلنگ زنی احداث پارک فوق در دهه مبارک فجر انجام می گردد.مقرر گردیدتامین اعتبار لازم جهت احداث پارک از منابع داخلی شهرداری صورت پذیرد.

ایمن سازی دیواره بلوک ها با پیشرفت 80 درصدی در حال انجام می باشد