.

اداره امور مالی و ذیحساب

اداره امور مالی و ذیحساب

رئیس اداره: داریوش روستایی

شرح وظایف اداره امور مالی و ذیحساب

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تشویق حوزه های برتر در زمینه استفاده بهینه از منابع و ارایه راهکار و مشاوره به سایر حوزه های شهرداری بر اساس نتایج ارزیابی نحوه بهره برداری از منابع.
 • پیاده سازی ایده های بهینه سازی عملکرد ، کاهش هزینه و اجرایی کردن مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی و ارتقاء فرهنگ سازمانی اقتصاد مقاومتی.
 • اقدام در جهت فرهنگ سازی مدیریت هزینه و بهینه سازی استفاده از منابع در حوزه های مختلف شهرداری و سازمان های وابسته و موسسات تابعه.
 • انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداریها
 • تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور
 • شرکت در کمیسیون معاملات و جلساتی که طبق آئین نامه ذیربط بعهده مدیر امور مالی است و پیگیری مصوبات آن .
 • مراقبت در حفظ و نگهداری کلیه اموال شهرداری و نظارت در حسن اداره امور انبارهای موجود در واحدهای تابعه و انجام وظیفه انبارداران
 • نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم و کوشش در رفع نواقص کار
 • نظارت در تهیه وسائل و لوازم مورد نیاز کلیه واحدهای شهرداری با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و نظارت در انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری و رعایت آئین نامه مالی معاملاتی شهرداریها
 • نظارت در نگهداری حسابهای هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی لیست ها، اسناد هزینه و حقوق و دستمزد
 • تهیه گزارش های مالی و ترازنامه و همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه مالی شهرداریها و دستورالعمل های صادره
 • کنترل و تایید عملیات مربوط به دریافت و پرداخت های روزانه، ماهانه و تطبیق حساب
 • اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی
 • اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها
 • بررسی و امضاء اسناد و مدارک مالی از قبیل اسناد هزینه، اسناد انبار، اسناد درآمد، چک ها، تأییدیه ها و ....
 • نظارت بر تخصیص منابع با توجه به مصوبات کمیته تخصیص و با رعایت دستورالعمل های مربوطه.
 • نظارت بر ثبت و نگهداری حساب های مرتبط با وجوه پرداختی به واحدهای تابعه)مناطق، سازمان هاو ...( و اعمال کنترل های لازم به منظورتسویه حساب نهایی.
 • تشخیص و تعیین سرفصل حساب و تهیه تراز عملیات.
 • تهیه و تنظیم صورت مغایرت های بانکی
 • نظارت بر اسناد پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و سایر مدارک .
 • نظارت و کنترل تنخواه گردان.
 • نظارت بر نحوه پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته.
 • بررسی و تایید انتصاب مسولین و کارشناسان مربوطه در حوزه های مختلف شهرداری
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
 • پیش بینی ، برنامه ریزی ،برآورد هزینه ، اخذ اعتبار ، و تامین کلیه اقلام مورد نیاز شهرداری برابر ضوابط و مقررات و هماهنگی مربوطه .
 • نظارت بر ارسال اسناد هزینه و پیگیری جهت رفع مغایرتها
 • نظارت بر تشکیل کمیسیون معاملات و انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری و رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه مربوطه
 • تهیه و تنظیم و ابلاغ دستور العملهای مورد نیاز در امر خرید .
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف