.

اداره تشخیص و وصول درآمد

اداره تشخیص و وصول درآمد

رئیس اداره: حسین فرامرزی

شرح وظایف اداره تشخیص و وصول درآمد

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • برنامه ریزی و ارائه پیشنهاد به منظور یافتن منابع درآمدی جدید و پایدار و بازنگری در منابع درآمدی
 • نظارت بر جمع آوری و ثبت اطلاعات مکانی حاصل از ممیزی املاک شهر در بانکهای اطلاعاتی مربوطه.
 • پیگیری و هماهنگی با دستگاه های ذیربط جهت تعیین قیمت منطقه ای
 • پیگیری و ابلاغ دفترچه قیمت منطقه ای برای مناطق مختلف شهر.
 • نظارت بر عملکرد کلیه ممیزین مناطق.
 • تدوین سیاست ها و برنامه های کلان درآمدی شهرداری و ارایه به مراجع ذی صلاح جهت بررسی و تصویب .
 • تهیه  ، تدوین و ابلاغ  بخشنامه، دستور العمل ها، آئین نامه ها و ضوابط مرتبط به اجرای مصوبات درآمدی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 • بررسی و تایید انتصاب مسولین و کارشناسان مربوطه در حوزه های مختلف شهرداری
 • برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری و ارائه راهکار برای رفع آن
 • برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری اعم از تعرفه وصولی مرکز یا تعرفه
 • رسیدگی به اعتراضات مودیان و تشکیل کمیسیونهای مندرج در قانون نوسازی
 • رسیدگی و نظارت بر وصول عوارضی که مطابق قانون از طریق سازمانهای دولتی و سایر موسسات وصول می شود و  باید در وجه شهرداری واریز گردد
 • صدور دستورالعل های لازم به منظور ایجاد تسهیلات جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض و ارائه روشهای تازه برای عوارض
 • نظارت بر گردش امور وصول عوارض جاری شهروندان
 • نظارت بر ثبت اطلاعات مالی و قبوض عوارض نوسازی.
 • نظارت بر ارتباط با دفاتر اسناد رسمی به منظور وصول درآمدهای شهرداری
 • نظارت بر پیگیری عملیات وصول عوارض نوسازی و کسب و پیشه از مستنکفین از پرداخت عوارض مربوطه به منظور استیفای حقوق شهرداری
 • نظارت بر تهیه و به روز رسانی شناسنامه املاک (شناسنامه نوسازی) واقع در مناطق شهرداری و راهنمایی و صدور دستورالعمل های لازم به مسئولین درآمد و نوسازی مناطق
 • نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
 • نظارت بر عملکرد کمیسیونهای شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق
 • نظارت برکنترل موجودی و صورت مغایرت بانکی کلیه حساب ها در پایان هرماه و پیگیری در جهت رفع مغایرت ها.
 • نظارت بر ممیزی درآمد پروانه های صادره مناطق
 • نظارت و مدیریت ممیزی املاک شهر در فواصل زمانی مشخص
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی و تعرفه عوارض محلی
 • نظارت بر بررسی منابع درآمدی و پیشنهاد در خصوص لغو یا برقراری عوارض جدید
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف
 • انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون تهاتر، واگذاری و فروش، تنظیم و ابلاغ مصوبات
 • پیگیری و وصول جرایم پرونده های ملکی که دارای آراء ماده صد ، کمیسیون ماده5 و ماده 77 می باشند
 • پیگیری و وصول چک های برگشتی در سطح مناطق
 • انجام امور مربوط به کارگروه درآمد، تنظیم و ابلاغ صورتجلسات
 • نظارت و کنترل بر عملکرد مناطق در زمینه وصول مطالبات و تهاتر
 • بازدید دوره ای و روزانه از مناطق  و سازمانهای وابسته و تهیه گزارشهای مورد نیاز
 • انجام مکاتبات و تهیه گزارشهای عملکردی حسب موضوعات ارجاعی
 • تهیه و تنظیم لوایح مربوط و ارسال به شورای اسلامی شهر جهت تصویب
 • پیگیری و اقدام قانونی در راستای وصول مطالبات شهرداری
 • بررسی و اعتراض مودیان نسبت به عوارض و طرح موضوع در کمیسیون ماده77 ، تنظیم صورجلسات ، ابلاغ آراء و انجام پیگیری های مربوطه
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف