.

اداره توسعه بهره وری

اداره توسعه بهره وری

رئیس اداره: محس جوکار

شرح وظایف اداره توسعه بهره وری و سرمایه انسانی

 • اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • نظارت بر طراحی و بازنگری ساختار سازمانی شهرداری و سازمان های وابسته  با بکارگیری مشاورین ذی صلاح  و طی مراحل قانونی آن
 •  نظارت بر تهیه و بازنگری اساسنامه سازمان ها، موسسات وابسته و شرکت های تابعه شهرداری بر حسب نیاز
 •  نظارت بر انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد یا انحلال سازمان های وابسته و موسسات و شرکت های تابعه بر حسب نیاز شهرداری و طی مراحل قانونی آن
 •  برقراری ارتباط با مراجع استانی جهت اجرا و پیاده سازی دستورالعمل های مربوط به برنامه های تحول اداری و ایجاد اصلاحات درصورت نیاز
 •  برنامه ریزی و نظارت جهت بهینه سازی و مهندسی مجدد سیستم ها و روش های انجام کار و تهیه دستورالعمل های لازم با بکارگیری مشاورین ذی صلاح
 •  برنامه ریزی و نظارت جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل فرآیندهای کاری و ارایه پیشنهاد در جهت بهبود آنها با همکاری واحدهای مربوطه
 • نظارت بر نحوه گردش کار واحدهای مختلف شهرداری به منظور پیشگیری از دوباره کاری ها یا رفع آن و  در جهت کاهش بروکراسی اداری
 •  نظارت بر امور نظام پیشنهادها و دبیرخانه نظام پیشنهادها
 •  نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مرتبط با مطالعات و پژوهش
 •  نظارت بر حسن انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی مرتبط با برنامه ریزی شهری و شهرداری
 • نظارت بر  توسعه‌ و ترویج استفاده از  محصولات و فناوریهای نوین قابل استفاده در شهرداری
 •  نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن
 •  نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها
 •  نظارت بر تامین نیروی انسانی شهرداری از طریق آزمون و طی مراحل استخدامی انها مطابق ضوابط مربوطه
 •  نظارت در زمینه اجرای طرح های رفاهی مانند بازنشستگی، بیمه درمانی، تکمیلی درمان، تعاونی های مسکن، مصرف و ... .
 •  نظارت بر امور ارزشیابی عملکرد کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنها
 •  نظارت لازم بر تدوین برنامه نیاز سنجی آموزشی کارکنان و اهتمام در اجرای تقویم آموزشی
 •  نظارت بر تهیه و اجرای طرح های توسعه و انگیزشی سرمایه انسانی
 •  نظارت بر تهیه، تدوین و حسن اجرای طرح جامع منابع انسانی اعم از استخدام، آموزش، ارتقا، ارزیابی عملکرد، بازنشستگی و ...
 • تهیه و نظارت بر حسن اجرای طرح های ارتقاء شغلی و جانشین پروری
 •  نظارت بر امور جابجایی ها، انتقال ها و ماموریت های کارکنان
 •  نظارت بر صدور احکام کارکنان منطبق بر پست های سازمانی مصوب
 •  اهتمام در راه اندازی و تثبیت امور حفاظت پرسنلی و بهداشت حرفه ای و محیط کار در کلیه حوزه های شهرداری و سازمان های وابسته
 • نظارت بر انجام خدمات عمومی مورد نیاز واحدهای شهرداری
 • نظارت بر تامین خودروهای موردنیاز و تقسیم وسائط نقلیه موتوری و سرویس دهی آنها بین واحدهای شهرداری مرکزی و خودروهای بخش خصوصی
 • نظارت و پیگیری بر اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای امور ایثارگران تصویب و ابلاغ گردیده است با هماهنگی دستگاه های متولی و مرتبط با امور ایثارگران
 • نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها
 • نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
 • نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب
 • بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و برنامه ریزی و اجرای امور مربوط به دبیرخانه و مکاتبات و مراسلات
 • بررسی و تایید انتصاب مسولین و کارشناسان مربوطه در حوزه های مختلف شهرداری
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف