.

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئیس اداره: زهرا جوکار 

شرح وظایف اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه .
 • تهیه و تدوین برنامه های کلان و راهبردی، میان مدت و عملیاتی با هماهنگی و همکاری سایر حوزه های ذیربط.
 • رصد نمودن تمامی برنامه های ملی ومنطقه ای درحوزه مدیریت شهری باهدف بهره گیری ازظرفیت های آنها وهمچنین هماهنگی برنامه های شهری وشهرداری با آنها.
 • رصد نمودن تمامی برنامه های شهری اعم از برنامه های شهردای های سایر کلان شهر ها، داخلی شهرداری و سایر دستگاه های دخیل در مدیریت شهری با هدف بهره گیری از ظرفیت های آنها و ایجاد یکپارچگی.
 • پایش، کنترل و انطباق برنامه های اجرا شده با برنامه های تدوین شده، تعیین انحرافات و پیشرفت ها و تهیه گزارشات لازم.
 • هماهنگی و انطباق بین برنامه واحدهای وظیفه ای با برنامه های کلان شهرداری.
 • نظارت بر جمع آوری و تحلیل اطلاعات آماری مجموعه شهرداری، مناطق و سازمان های وابسته.
 • نظارت بر ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری یکپارچه شهرداری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در خصوص MIS شهرداری.
 • نظارت و پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف شهرداری از طریق ارایه گزارش های عملکردی تحلیلی.
 • نظارت بر تهیه گزارشات آماری شامل: ماهنامه، فصلنامه و سالنامه آماری شهر و شهرداری.
 • نظارت بر نگهداری و به روزرسانی پورتال خدمات شهروندی و بانک اطلاعات شهری )بر اساس آمار جمع آوری شده )
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف