.

اداره سرمایه گذاری

اداره سرمایه گذاری

رئیس اداره: خانم حسینی

شرح وظایف اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی

 • بازاریابی شهری (برندسازی) به منظور رقابت با سایر شهرها و ارتقاء رتبه اقتصاد شهر.
 • تدوین و مستندسازی فرآیند سرمایه گذاری و اطلاع رسانی عمومی.
 • شناسایی، ترغیب و ارائه بسته های تشویقی به مردم و سرمایه گذاران خارجی.
 • استفاده از شیوه های نوین و کارآمد برای جذب سرمایه در جهت تحقق فرصت های سرمایه گذاری از قبیل برگزاری با حضور در همایش ها و نمایشگاههای ملی و بین المللی مرتبط، ایجاد بانک اطلاعات سرمایه گذاران و رتبه بندی آنها.
 • مدیریت تهیه و اجرای طرح های خصوصی سازی در شهرداری.
 • استفاده از منابع و ابزارهای مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وام های بین المللی، وام های غیر قرضی(سرمایه گذاری های مستقیم داخلی و خارجی)، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 • بهره برداری از ظرفیت های موسسات پولی، مالی و اعتباری مجاز، صندوق توسعه سرمایه گذاری، شرکت های سهام پروژه، بیمه ها، صندوق ها و بنگاه های سرمایه گذاری مورد تایید سازمان بررسی و اوراق بهادر در جهت توسعه اقتصاد شهر.
 • بررسی طرح ها و پیشنهادهای سرمایه گذاران در حوزه های مختلف شهرداری و ارجاع به مسئولین مربوطه.
 • نظارت بر تحقیق، مطالعه و تهیه و تنظیم گزارش های تحقیقی، مطالعاتی و آماری در مورد روند سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه های مختلف شهرداری و بررسی اثرات ناشی از پذیرش سرمایه گذاری در حوزه های مختلف.
 •  همکاری با مسئولین در ارایه پیشنهادهای مفید و سازنده در زمینه جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نظر در هر یک از مناطق و هماهنگی و اولویت گذاری این امور با هماهنگی مسئولین مربوطه.
 •  برقراری ارتباط دوسویه با تشکل های سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی همانند اتاق های بازرگانی، شوراهای بازرگانی و ....
 • نظارت بر برگزاری همایش های دوره ای جهت مسئولین امر و سرمایه گذاران.
 • نظارت بر شناسایی اراضی و املاک شهرداری جهت امر سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی .
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش