.

اداره مدیریت بحران

اداره مدیریت بحران

رئیس اداره: مرتضی سامنی

اداره مدیریت بحران  و حوادث غیرمترقبه

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه هاو ضوابط مربوطه
 • افزايش سطح ايمنی و كاهش خطر پذيری شهر  در خصوص مخاطرات شهرهمدان(زلزله ، سیل ،آبگرفتگی رواناب ها و آبگرفتگی ناشی از تخریب قنوات و ایجاد فروچاله های ناشی از تخریب قنوات  ،طوفان ،سرمازدگی ،خشکسالی و...)
 •   انجام مطالعات  ، بررسی‌ها ، پژوهش‌ها ، آموزش‌ها و اقدامات اجرايی ذيربط قبل از وقوع به منظور پيشگيری و آمادگی مقابله با بحران .(همچون مطالعات جمع آوری آبهای سطحی و قنوات  ، مدیریت مخاطرات لرزه ای و... )
 • انجام اقدامات وهماهنگیهای لازم جهت افزايش كارايی سيستم مديريت بحران شهرداری هنگام وقوع بحران به منظورامدادرسانی وكاهش خسارات وتلفات جانی و مالی
 • نظارت و مديريت بر بازسازی بعد از بحران در چارچوب مقررات كشوری و كمك‌های دولتی و مردمی .
 • اجراي برنامه ها ، تصميمات و مصوبات ستاد هماهنگی مدیریت بحران (استان ،شهرستان و شهرداری )
 • انجام يا سفارش انجام امور مطالعاتي ، تحقيقاتي و پژوهشي كاربردي در خصوص مخاطرات ممکن (زلزله ، سیل ،آبگرفتگی رواناب ها و آبگرفتگی ناشی از تخریب قنوات  و ایجاد فروچاله های ناشی از تخریب قنوات  ،طوفان ،سرمازدگی ،خشکسالی و...)
 •  برقراري ارتباط با مراكز علمي ، تحقيقاتي و اجرايي ذيربط در داخل و خارج از كشور جهت ارتقاء و به روز رساني سيستم مديريت بحران شهر همدان
 • مديريت شبكه اطلاعات در راستاي انجام بهينه وظايف سازماني مربوطه
 •  طراحي و راه اندازي شبكه اطلاع رساني مناسب به منظور ايجاد ارتباط ميان سازماني و اطلاع رساني به عموم مردم پيش و هنگام وقوع حادثه
 • برنامه ريزي ، سازماندهي و هماهنگي و هدايت تشكل هاي مردمي ، نهادهاي غير دولتي و نيروهاي داوطلب به منظور بكار گيري در عمليات آوار برداري بر حسب نياز از طريق سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و ساير دستگاههاي ذيربط
 • هماهنگي امور آموزش همگاني و تخصصي مورد نياز  مديريت بحران شهر همدان شامل گروههاي هدف در اقشار گوناگون مردم ، آموزش اعضاي ستاد مديريت بحران مناطق و نواحي شهرداري همدان
 • ايجاد هماهنگي بين ستادهاي مديريت بحران مناطق و ارزيابي و نظارت بر فعاليت آنها زير نظر ستاد مدیریت بحران
 • پشتيباني و  تشكيل جلسات ستاد و كميته هاي تخصصي آمادگي و هماهنگي در تدوين برنامه هاي آمادگي در برابر حوادث غير مترقبه
 •  برقراري ارتباط و هماهنگي با ، سازمانها و ادارات مرتبط با امر مديريت بحران و هماهنگي بين اعضا در تدوين برنامه هاي آمادگي در برابر حوادث
 • هماهنگي و برگزاري سمينارها و بازديدهاي علمي ، آموزشي و پژوهشي مرتبط با مديريت بحران شهر با توجه به اعتبارات مصوب
 • اقدام در زمينه تهيه و انتشار پوستر ، بروشور ، نشريه ، جزوه و كتاب به منظور افزايش آگاهي عمومي و گسترش فرهنگ ايمني و د انش مديريت بحران پس از اخذ مجوز هاي لازم از مراجع ذيربط
 • نظارت بر برنامه هاي پيشگيري و كاهش اثرات ، آمادگي ، مقابله و باز سازي در مخاطرات شهر همدان (زلزله ، سیل ،آبگرفتگی رواناب ها و آبگرفتگی ناشی از تخریب قنوات و ایجاد فروچاله های ناشی از تخریب قنوات  ،طوفان ،سرمازدگی ،خشکسالی و...)
 • تدوین مقررات، دستورالعملها و آيين نامه هاي مرتبط به ايمن سازي ساختمانها پل ها و تاسيسات و معابر ، رودخانه ها ،قنوات و زهکش های شهر و...) بطور كلي محيط شهري جهت كاهش آسيب پذيري و ارسال به مراکز  بازرسي و كنترل و نظارت بر اجراي هر گونه قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي ايمني و همچنین و نظارت بر رعایت حریم و حقوق ارتفاقی قنوات و حریم رودخانه ها
 • ايجاد بانك اطلاعاتي مكانيزه و به روز از ساختمانها ،تاسيسات ، پل ها، معابر شهری ، رودخانه ها قنوات و زهکش های شهر  و ...كليه مراكز صنعتي ، شيميايي و غير شيميايي خطرناك و يا جابجايي اينگونه مواد در سطح شهر و اعمال روشهاي كنترل ، نظارت و بازرسي نسبت به پيمانكاران مشاوران و كليه افرادي كه به هر طريقي خدمات فوق را در شهر انجام ميدهند.
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی
 • تنظیم و ارایه گزارش های لازم و گزارش های ادواری به مقام مافوق.
 •  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف