.

اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

        رئیس اداره: خانم لطفی

      شرح وظایف اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

 • برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهر با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط
 • شناخت و تدوین و ترویج الگوهای همیاری و مشارکت شهروندان و بکارگیری آن الگوها در اداره امور شهر و افزایش انسجام اجتماعی
 • مدیریت و ایجاد ساز و کارهای رصد مستمر تغییرات اجتماعی و فرهنگی شهر و تدوین تمهیدات لازم با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مسئول در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی شهر.
 • طراحی چارچوب و مدیریت اجرای مطالعات ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی(اتاف) پروژه های عمرانی و خدماتی شهر و نظارت بر کاربست آنها
 • برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرح های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برای گذران مطلوب اوقاف فراغت و ارتقاء نشاط و شادابی شهروندان
 • برنامه ریزی، مدیریت، ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برای استفاده توان یابان بویژه افراد سالمند یا کم توان حسی- حرکتی یا دارای معلولیت
 • برنامه ریزی، مدیریت، ایجاد و تجهیز اماکن و فضاهای ورزشی همگانی با استفاده از مشارکت و واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی، تشکل های تخصصی و حرفه ای و نظارت بر عملکرد آن ها.
 • مدیریت ایجاد مراکز مشاوره محلی برای اطلاع رسانی به خانواده ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه ای با کادر مجرب با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی.
 • برنامه ریزی، مدیریت ایجاد و تجهیز، کتابخانه ها، قرائت خانه ها و خانه های مشق و نظارت بر عملکرد آن ها.
 • مدیریت اجرای دوره های آموزش شهروندی و کمک به تولید محصولات و آثار فاخر و ارزشمند اجتماعی و فرهنگی.
 • شناسایی و جمع آوری افراد معلول و ناتوان اعم از جسمی و ذهنی، بی سرپرست، مجهول الهویه، در راه مانده، گمشده، متواری، متکدیان و ولگردان با همکاری نیروی انتظامی، ادارات بهزیستی و کمیته امداد خمینی(ره).
 • شناسایی، معرفی و ترویج میراث معنوی شهرها.
 • برنامه ریزی و مدیریت اجرای جشنواره ها، آیین ها و آداب و رسوم بومی و محلی و هنرهای خیابانی.
 • شناسایی و ساماندهی استعدادهای هنری و ورزشی شهروندان و اتخاذ تمهیدات لازم برای معرفی آنان به دستگاهها و نهادهای ذیربط.