.

اداره پیشگیری و رفع تخلفات

اداره پیشگیری و رفع تخلفات

رئیس اداره: افشین کولیوند

شرح وظایف اداره  پیشگیری ورفع تخلفات شهری

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعملها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • پیگیری و نظارت جهت جلوگیری از هرگونه فعالیت تکدی گری وجمع آوری متکدیان
 • نظارت و شناسایی ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق و نواحی و پیگیری رفع تخلفات
 • بررسی و شناسایی انواع سد معبر و راههای مقابله با آنها و ابلاغ به کلیه مناطق و مجموعه ذیربط
 • پیگیری امور مربوط به تعطیل نمودن و انتقال کسبه و مشاغل مزاحم شهری به مناطق پیش بینی شده خاص ( موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها) و پلمپ واحدهای غیر مجاز صنفی
 • ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و قانونی جهت جلوگیری و رفع تخلفات شهری به مناطق با نظارت بر حسن اجرای آنها
 • نظارت بر بازارهای سطح شهر و اصناف و همکاری در ساماندهی تابلوهای صنوف
 • نظارت و جانمایی دکه های سطح شهر در صورت لزوم
 • جلوگیری از فعالیت اماکن آلاینده و خلاف بهداشت با هماهنگی و مشارکت دیگر ادارات و سازمانهای ذیربط
 • نظارت و مراقبت در حفظ اموال توقیف شده در مدت زمان لازم، طبق شرایط و دستورات صادره
 • نظارت بر ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط
 • بررسی و تایید انتصاب مسولین و کارشناسان مربوطه در حوزه های مختلف شهرداری
 • نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط به حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • مشارکت با واحدهای ذیربط در جهت تهیه آمار و اطلاعات ، ارزیابی عملکرد، مستند سازی فرایندها  ، بهبود روشها و تعالی سازمانی، اصلاحات ساختاری، نیازسنجی و اجرای دوره های آموزشی، ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی و ممیزی سیستم، تعیین نیازهای پژوهشی ، استخراج، مستندسازی ، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش، برنامه ها و اقدامات انگیزشی در جهت افزایش تعلق سازمانی